1

Philips FastCare Compact Steam generator iron GC6733/20 Max 5.2 bar pump pressure Up to 230 g steam boost 1.3 L fixed water tank Carry lock

GC6733/20
Tìm hỗ trợ cho sản phẩm này

Philips FastCare Compact Steam generator iron GC6733/20 Max 5.2 bar pump pressure Up to 230 g steam boost 1.3 L fixed water tank Carry lock

GC6733/20
Tìm hỗ trợ cho sản phẩm này

Hướng dẫn và tài liệu

Tìm kiếm

Tìm kiếm trong phạm vi sản phẩm này

Tìm trung tâm dịch vụ