1

Philips FastCare Compact Steam generator iron GC6733/20 Max 5.2 bar pump pressure Up to 230 g steam boost 1.3 L fixed water tank Carry lock

GC6733/20

Philips FastCare Compact Steam generator iron GC6733/20 Max 5.2 bar pump pressure Up to 230 g steam boost 1.3 L fixed water tank Carry lock

GC6733/20

Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

Philips FastCare Compact Steam generator iron GC6733/20 Max 5.2 bar pump pressure Up to 230 g steam boost 1.3 L fixed water tank Carry lock

Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

Philips FastCare Compact Steam generator iron GC6733/20 Max 5.2 bar pump pressure Up to 230 g steam boost 1.3 L fixed water tank Carry lock

Hướng dẫn và tài liệu

Tìm kiếm

Tìm kiếm trong phạm vi sản phẩm này

Tìm trung tâm bảo hành