1

Philips PowerLife Steam iron GC2990/20 2300 W 40 g/min continuous steam 140 g steam boost SteamGlide soleplate

GC2990/20
Tìm hỗ trợ cho sản phẩm này

Philips PowerLife Steam iron GC2990/20 2300 W 40 g/min continuous steam 140 g steam boost SteamGlide soleplate

GC2990/20
Tìm hỗ trợ cho sản phẩm này

Hướng dẫn và tài liệu

Tìm kiếm

Tìm kiếm trong phạm vi sản phẩm này

Tìm trung tâm dịch vụ