1

Philips EasySpeed Plus Steam iron GC2145/24 2100 W 110g steam boost 30g/min continuous steam Ceramic soleplate

GC2145/24
Tìm hỗ trợ cho sản phẩm này

Philips EasySpeed Plus Steam iron GC2145/24 2100 W 110g steam boost 30g/min continuous steam Ceramic soleplate

GC2145/24
Tìm hỗ trợ cho sản phẩm này

Hướng dẫn và tài liệu

Tìm kiếm

Tìm kiếm trong phạm vi sản phẩm này

Tìm trung tâm dịch vụ