1

Philips 1000i Series Air Purifier AC1215/30 Purifies rooms up to 63 m² 270 m³/h clean air rate (CADR) HEPA & Active Carbon filter

AC1215/30
Tìm hỗ trợ cho sản phẩm này

Philips 1000i Series Air Purifier AC1215/30 Purifies rooms up to 63 m² 270 m³/h clean air rate (CADR) HEPA & Active Carbon filter

AC1215/30
Tìm hỗ trợ cho sản phẩm này

Tìm kiếm

Tìm kiếm trong phạm vi sản phẩm này

Tìm trung tâm dịch vụ