1

Philips Sonicare DiamondClean Sonic electric toothbrush HX9352/04 5 modes 2 brush heads Glass charger, travel case with Polish mode

HX9352/04

Philips Sonicare DiamondClean Sonic electric toothbrush HX9352/04 5 modes 2 brush heads Glass charger, travel case with Polish mode

HX9352/04

Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

Philips Sonicare DiamondClean Sonic electric toothbrush HX9352/04 5 modes 2 brush heads Glass charger, travel case with Polish mode

Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

Philips Sonicare DiamondClean Sonic electric toothbrush HX9352/04 5 modes 2 brush heads Glass charger, travel case with Polish mode

Hướng dẫn và tài liệu
Các câu hỏi thường gặp

Rất tiếc, không có sẵn các câu hỏi thường gặp bằng Tiếng Việt. Bạn sẽ tìm thấy các câu hỏi này dưới đây bằng Tiếng Anh.

Top-10 FAQs 10 Câu hỏi hàng đầu
Before you buy (2)
Getting started (2)
Use and Learn (5)
Apps (1)
Tips and Tricks (1)
Troubleshooting (3)
Service and Repair (2)
Cleaning and Maintenance (1)

Tìm kiếm

Tìm kiếm trong phạm vi sản phẩm này

Tìm trung tâm bảo hành