1

Philips Daily Collection Blender HR2102/03 400 W 1.5 L Plastic Jar with mini chopper 5 star serrated blade

HR2102/03

Philips Daily Collection Blender HR2102/03 400 W 1.5 L Plastic Jar with mini chopper 5 star serrated blade

HR2102/03

Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

Philips Daily Collection Blender HR2102/03 400 W 1.5 L Plastic Jar with mini chopper 5 star serrated blade

Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

Philips Daily Collection Blender HR2102/03 400 W 1.5 L Plastic Jar with mini chopper 5 star serrated blade

Hướng dẫn và tài liệu
Các câu hỏi thường gặp

Rất tiếc, không có sẵn các câu hỏi thường gặp bằng Tiếng Việt. Bạn sẽ tìm thấy các câu hỏi này dưới đây bằng Tiếng Anh.

Top-10 FAQs 10 Câu hỏi hàng đầu
Before you buy (2)
Getting started (1)
Use and Learn (9)
Troubleshooting (5)

Tìm kiếm

Tìm kiếm trong phạm vi sản phẩm này

Tìm trung tâm bảo hành