1

Philips Daily Collection Toaster HD2582/00 8 settings Integrated bun warming rack Compact design Dust cover

HD2582/00

Philips Daily Collection Toaster HD2582/00 8 settings Integrated bun warming rack Compact design Dust cover

HD2582/00

Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

Philips Daily Collection Toaster HD2582/00 8 settings Integrated bun warming rack Compact design Dust cover

Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

Philips Daily Collection Toaster HD2582/00 8 settings Integrated bun warming rack Compact design Dust cover

Hướng dẫn và tài liệu
Các câu hỏi thường gặp

Rất tiếc, không có sẵn các câu hỏi thường gặp bằng Tiếng Việt. Bạn sẽ tìm thấy các câu hỏi này dưới đây bằng Tiếng Anh.

Top-10 FAQs 10 Câu hỏi hàng đầu
Troubleshooting (1)

Tìm kiếm

Tìm kiếm trong phạm vi sản phẩm này

Tìm trung tâm bảo hành