1

Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7053/29 Max 5.7 bar pump pressure Up to 300 g steam boost 2 L water tank capacity Compact design

GC7053/29

Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7053/29 Max 5.7 bar pump pressure Up to 300 g steam boost 2 L water tank capacity Compact design

GC7053/29

Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7053/29 Max 5.7 bar pump pressure Up to 300 g steam boost 2 L water tank capacity Compact design

Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7053/29 Max 5.7 bar pump pressure Up to 300 g steam boost 2 L water tank capacity Compact design

Hướng dẫn và tài liệu

Tìm kiếm

Tìm kiếm trong phạm vi sản phẩm này

Tìm trung tâm dịch vụ