1

Philips PowerLife Steam iron GC2998/80 2400 W 45 g/min continuous steam 170 g steam boost SteamGlide soleplate

GC2998/80

Philips PowerLife Steam iron GC2998/80 2400 W 45 g/min continuous steam 170 g steam boost SteamGlide soleplate

GC2998/80

Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

Philips PowerLife Steam iron GC2998/80 2400 W 45 g/min continuous steam 170 g steam boost SteamGlide soleplate

Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

Philips PowerLife Steam iron GC2998/80 2400 W 45 g/min continuous steam 170 g steam boost SteamGlide soleplate

Hướng dẫn và tài liệu

Tìm kiếm

Tìm kiếm trong phạm vi sản phẩm này

Tìm trung tâm bảo hành