1

Philips Sonicare DiamondClean Sonic electric toothbrush HX9352/30 5 modes 2 brush heads Glass charger, travel case with Polish mode

HX9352/30

Philips Sonicare DiamondClean Sonic electric toothbrush HX9352/30 5 modes 2 brush heads Glass charger, travel case with Polish mode

HX9352/30

Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

Philips Sonicare DiamondClean Sonic electric toothbrush HX9352/30 5 modes 2 brush heads Glass charger, travel case with Polish mode

Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

Philips Sonicare DiamondClean Sonic electric toothbrush HX9352/30 5 modes 2 brush heads Glass charger, travel case with Polish mode

Hướng dẫn và tài liệu
  • Hướng dẫn sử dụng PDF tệp, 647.7 kB, đã phát hành Ngày 13 tháng 10 năm 2016
  • Tờ rơi Version:6.1.1, PDF tệp, 647.7 kB, đã phát hành Ngày 24 tháng 7 năm 2019
  • Eco passport PDF tệp, 647.7 kB, đã phát hành Ngày 28 tháng 12 năm 2018

Tìm kiếm

Tìm kiếm trong phạm vi sản phẩm này

Tìm trung tâm bảo hành