1

Philips Essential Straightener HP8321/00 Tourmaline ceramic coating 100mm long plates 210°C styling temperature

HP8321/00

Philips Essential Straightener HP8321/00 Tourmaline ceramic coating 100mm long plates 210°C styling temperature

HP8321/00

Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

Philips Essential Straightener HP8321/00 Tourmaline ceramic coating 100mm long plates 210°C styling temperature

Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

Philips Essential Straightener HP8321/00 Tourmaline ceramic coating 100mm long plates 210°C styling temperature

Hướng dẫn và tài liệu
Các câu hỏi thường gặp

Rất tiếc, không có sẵn các câu hỏi thường gặp bằng Tiếng Việt. Bạn sẽ tìm thấy các câu hỏi này dưới đây bằng Tiếng Anh.

Top-10 FAQs 10 Câu hỏi hàng đầu
Before you buy (3)
Use and Learn (9)
Tips and Tricks (3)
Troubleshooting (3)
Cleaning and Maintenance (2)

Tìm kiếm

Tìm kiếm trong phạm vi sản phẩm này

Tìm trung tâm bảo hành