1

Philips Selfie Straightener HP8302/00 Styling temperature 210°C Ceramic plates 60 secs heat up time

HP8302/00

Philips Selfie Straightener HP8302/00 Styling temperature 210°C Ceramic plates 60 secs heat up time

HP8302/00

Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

Philips Selfie Straightener HP8302/00 Styling temperature 210°C Ceramic plates 60 secs heat up time

Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

Philips Selfie Straightener HP8302/00 Styling temperature 210°C Ceramic plates 60 secs heat up time

Hướng dẫn và tài liệu
Các câu hỏi thường gặp

Rất tiếc, không có sẵn các câu hỏi thường gặp bằng Tiếng Việt. Bạn sẽ tìm thấy các câu hỏi này dưới đây bằng Tiếng Anh.

Top-10 FAQs 10 Câu hỏi hàng đầu
Before you buy (2)
Use and Learn (10)
Tips and Tricks (2)
Troubleshooting (7)
Parts and Accessories (1)
Cleaning and Maintenance (1)

Tìm kiếm

Tìm kiếm trong phạm vi sản phẩm này

Tìm trung tâm bảo hành