Coils overview

dStream Wrist 8ch coil

MR coil

Coil design provides the high SNR needed to acquire images with a small FOV. Comfortable positioning at the patient's side. Coil attaches to a rigid base plate for fixation to reduce patient motion.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*