Hospital Respiratory Care

Hospital respiratory care

Smooth transitions to enhance patient care

Hospital Respiratory Solutions

Our invasive and noninvasive respiratory care solutions provide advanced critical care monitoring, decision support, optimal synchrony and flexible mask options to enhance patient comfort and accelerate their path to natural breathing.
Request more information

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
  • Hospital respiratory ventilation

    Hospital respiratory ventilation

  • Hospital respiratory patient interfaces

    Hospital respiratory patient interfaces

    Discover Philips hospital respiratory masks for noninvasive ventilation (NIV). Our masks provide quick therapy transitions and facilitate skin protective strategies.