Patient Monitoring

Expression MR200

MR Patient Monitor

Product number:

866120

Make your first step the right step through a unique blend of affordability and bedside-level quality.

Make your first step the right step through a unique blend of affordability and bedside-level quality.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*

Specifications Xem tất cả

Specifications
Display
12.1" (30.7 cm) Integral color LCD
MR compatibility
1,500 Gauss
4 W/kg SAR
3T
Parameters
Wireless ECG
Wireless SpO2
NIBP
CO2
Featured Parameters
Wireless ECG 2.0
Bedside type parameters
Advanced alarm
Gauss detection