Emergency Medicine Ultrasound Machines

Emergency Medicine Ultrasound Machines

The choice for FAST image quality

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*

Emergency Medicine

When every second counts, clear image quality means precious time saved. Philips suite of emergency medicine ultrasound systems are easy to use,  provide you with outstanding imaging, remarkable transducer penetration, and feature performance features that will grow with you.