Coils overview

dStream Small Extremity 8ch coil

MR coil

Flexible wrap-around design for a close fit to the anatomy. Enabling high resolution imaging of cartilage and bone. A mattress is provided to promote patient comfort and reduce motion.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*