Trung tâm tin tức | Việt Nam

Mã Khắc Thành

Mã Khắc Thành  

Trưởng phòng Marketing, Bộ phận thiết bị gia dụng

Philips Việt Nam 

Tel: +84 916886055