Tailor-made radiography solutions

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Trước
Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
Trước

Radiography

Philips radiography solutions are highly customizable. Whether mobile units, upgrades, or completely new digital X-ray rooms, we can provide a radiography solution that fits your workflow and budget. Future-proof your X-ray system.