Efficient, versatile, and easy to use

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Trước
Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
Trước

Fluoroscopy

With Philips Universal Radiography and Fluoroscopy systems you are ready to perform virtually any R/F examination. Whether your requirements are remote controlled or conventional, we can outfit your fluoroscopy room to suit your needs.