Applying innovation to ECG workflow

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*

Diagnostic ECG

Philips algorithms, cardiographs, monitors, and ECG data management systems speed the flow of cardiology knowledge throughout your organization. Streamline workflow, improve productivity, and raise the quality of cardiac care.