Support Documentation

Support documentation

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
*

PACS Systems and Web View Connectivity

IHE Integration Statements

IntelliSpace Cardiovascular

 

IntelliSpace PACS

iSite PACS

IntelliSpace PACS DCX

EasyAccess PACS

Xcelera PACS

Web Viewing Applications