Support Documentation

Support documentation

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Trước
Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
*
Trước

Magnetic Resonance Imaging Connectivity

IHE Integration Statements

MR Release 5 Systems

This IHE Integration Statement applies to the following products:

         

          • Ingenia CX 1.5T and 3.0T

          • Ingenia 1.5T and 3.0T
          • Achieva 1.5T, 3.0T and 3.0T TX
          • Achieva dStream 1.5T and 3.0T
          • Multiva 1.5T

 

MR Release 5.1 Systems

This IHE Integration Statement applies to the following products:
 

• Ingenia 1.5T and 3.0T
• Achieva 1.5T, 3.0T and 3.0T TX
• Achieva dStream 1.5T and 3.0T
• Multiva 1.5T