Support Documentation

Support documentation

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
*

Nuclear Medicine Connectivity

DICOM Conformance Statements
 

Nuclear Medicine and PET Acquisition

JETStream Acquisition ModalitiesOdyssey VP, FX and LX systems

 

EBW NM

 

JETStream Workspace

 

SPECT/CT Imaging Systems

 

PET/CT Imaging Systems

Ingenuity systems

 

Gemini systems

 

PET View Workstation

  • PetView R8.1.4 (November 2003) This Conformance Statement applies to Gemini systems R1.1 and R8.1.4 as well as to Allegro systems R8.1.4.
  • PetView R9.40 (April 2008)

 

Pegasys Workstation

 

Ensphere Workstation

 

For general workstations see the workstation section