Support Documentation

Support documentation

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Trước
Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
*
Trước

Magnetic Resonance Imaging Connectivity

DICOM Conformance Statements
 

MR Release 5 Systems

MR Release 5.1.12 (July 2015)

 

This DICOM Conformance Statement applies to the following products:

• Ingenia 1.5T and 3T
• Achieva 1.5T and 3T

 

MR Release 5.1.7 and 5.1.9 (April 2015)

 

This DICOM Conformance Statement applies to the following products:

• Ingenia CX 1.5T and 3.0T

• Ingenia 1.5T and 3.0T

• Achieva 1.5T, 3.0T and 3.0T TX

• Achieva dStream 1.5T and 3.0T

• Multiva 1.5T

 

MR Release 5.1 Systems

MR Release 5.1 Systems R5.1 (October 2013)


This DICOM Conformance Statement applies to the following products:
• Ingenia 1.5T and 3.0T
• Achieva 1.5T, 3.0T and 3.0T TX
• Achieva dStream 1.5T and 3.0T
• Multiva 1.5T


Ingenia Systems

 

Intera Systems


Panorama 1.0T System


Panorama 0.23T and 0.6T Systems

 

Infinion / Eclipse 1.5T Systems


DynaSuite


Extended MR Workspace Systems


ViewForum Systems


EasyVision Systems

 

Vistar Workstations

 

TwinStar Workstations


For general workstations see the workstation section