Support Documentation

Support documentation

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Trước
Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
*
Trước

Computed Tomography Connectivity

DICOM Conformance Statements
 

Multislice CT Acquisition


This DICOM Conformance Statement applies to the following products:

  • BrillianceTM CT Scanners (Brilliance-6, Brilliance-10, Brilliance-16, Brilliance-16P, Brilliance-40,
  • Brilliance-64, Big Bore, iCT), versions 2.x and 3.x
  • Ingenuity CT scanners, versions 3.x
  • Extended Brilliance Workspace workstation (EBW), versions 2.x
  • Mx8000 IDT CT Scanner, versions 4.x

  • Ingenuity CT V4.1 (October 2013)

This version of the DICOM conformance statement applies to the iCT Family and Ingenuity CT Family scanners running on the iPatient (4.1) platform

  • Ingenuity CT V4.0 (March 2013)
    This version of the DICOM conformance statement applies to the Ingenuity CT Family scanners running on the iPatient (4.0) platform


MX Multislice CT Systems


CT Vision Systems


CT Aura Systems


CT Secura Systems


CT-SR Systems


CT-AV Systems


CT Tomoscan Systems


Conformance Statements CT specific workstations
(for general workstations see the workstation section)


Extended Brilliance Workspace


MxView Systems


MxView DICOM Conformance Statements


Conformance Statements CT Acquisition Multislice Modalities

MX8000 Series CT Systems


Conformance Statements CT Acquisition Singleslice Modalities


UltraZ CT Systems


SeleCT CT Systems


PQ-Series CT Systems


Conformance Statements CT specific workstation
(for general workstations see the workstation section)


MxView Systems