Recycling passports

Recycling passports
Nuclear Medicine - SPECT

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
*

Please find herewith the recycling passports for Nuclear Medicine SPECT products.

 

 

 

Precedence  

2169-3000A, 2169-3001A, 2169-3002A, 2169-3003A

 

SKYLight Gamma Camera System

 

2160-3000A, 2160-3000B, 2160-3001A, 2160-3001B, 2161-3000A, 2161-3000B, 2161-3001A, 2161-3001B

 

BrightView Gamma Camera System

 

2170-3000A, 2170-3001A, 2170-3002A, 3170-3003A
 

 

Forte Gamma Camera System  
 

2155-3006B, 2155-3004B, 2155-3005B, 2159-3000A 2159-3001A, 2159-3000B, 2159-3001B