Recycling passports

Recycling passports
Computed tomography

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
*

Brilliance CT Scanners

 

Ingenuity CT Gantry 

P/N 4598-007-08861

Ingenuity CT Gantry  P/N 4598-001-22671
Brilliance iCT Bariatric Patient Support  P/N 4535-675-34241 
Brilliance iCT Gantry  P/N 4535-675-34481
Brilliance iCT Patient Support  P/N 4535-675-34041 
Brilliance CT Computer Cabinet  P/N 4535-671-49401

Brilliance CT Gantry 

P/N 4535-671-49361

Brilliance CT Patient Support

P/N 4535-671-49371

Brilliance CT Bariatric Patient Support 

P/N 4535-674-44201

Brilliance CT Reconstruction Cabinet

P/N 4535-671-49391

Brilliance Everywhere Portal  P/N 4550-197-02101
Brilliance Mobile Network  P/N 4550-197-02431
Extended Brilliance Workspace  P/N 4535-673-47811 
CT XS Tube

P/N 9806-058-00102

Brilliance iCT Extended Patient Support  P/N 4598-000-81021
Brilliance Extended Patient Support  P/N 4598-000-70691
   

MX Dual Products (Philips & Neusoft)

 

MX 6000 Dual

Model No. 989605651341

MX 4000 Dual

Model No. 989605651351

MX 4000

 

   
Chorus 16 Product (Philips & Neusoft )  
MX 16-slice Model No. 989605656511