XperGuide ablation Treatment planning and live needle guidance tool

XperGuide ablation

Treatment planning and live needle guidance tool

Performing successful tumor ablations, without compromising adjacent tissue, requires a clear understanding of the tumor size, the specific needle's ablation area, and the optimal path to the target.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
*