Clinical applications selector

Zoom Diffusion - Spine

MR clinical application

Zoom Diffusion allows you to acquire small FOV imaging, down to 200 x 50 mm, with reduced geometrical distortion¹ and higher spatial resolution².

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
  • ¹Due to reduced EPI echo train length in DWI-EPI compared to conventional Philips full FOV DWI-EPI
  • ²Due to smaller acquisition voxel size compared to Philips full FOV DWI-EPI, with same level of geometrical distortion