Clinical applications selector

4D-TRANCE

MR clinical application

4D TRANCE is a time-resolved technique for non-contrast angiography, promoting patient comfort and enabling you to evaluate the patency of the vascular anatomy in the brain using endogenous contrast. 4D-TRANCE provides high temporal resolution, down to 160 msec, and MIP visualization of multiple phases.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*