Black Blood imaging MR clinical application

Black Blood imaging

MR clinical application

Black Blood imaging helps you better differentiate the vessel lumen from the intra lumen blood signal. Enhance your diagnostic confidence by performing your 3D brain imaging with higher and isotropic imaging resolution¹ with a reduction of the intra-lumen brain blood signal² over the complete imaging volume.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
*
2D T1w TSE Black Blood imaging - 3D T1w TSE