Clinical applications selector

DWI TSE - Spine

MR clinical application

DWI TSE allows diffusion imaging with excellent signal-to-noise ratio and sharpness with reduced geometric distortion¹, especially in challenging anatomies.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
  • ¹Compared to DWI EPI