Clinical applications selector

T2* Perfusion

MR Clinical application

T2* based perfusion sequence with short scan time, providing long TEs. T2* perfusion maps include Mean Transit Time (MTT), Time To Peak (TTP), Time of Arrival (T0), Negative Integral (NI) and Index.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*