Clinical applications selector

Whole Body

MR clinical application

Whole Body package supports automated head-to-toe imaging coverage. By allowing an extended table stroke, it enables whole-body, multi-station, feet-first imaging studies. You can perform all required imaging sequences per station, reducing the amount of required table movements.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*