Clinical applications selector

3D DRIVE

MR Clinical application

3D TSE technique producing high-resolution T2-weighted images. DRIVE pulse makes the 3D TSE method faster by enabling shorter TRs. Due to the intrinsic lower sensitivity for flow voids than multislice sequences, 3D DRIVE is especially useful to improve fluid visualization in IAC imaging.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*