Philips Monitor Mounting Solutions

Avalon CTS Avalon CTS Mounting Upgrade for M2740A-C02 Cart

Mounting solution

Learn more about the Avalon CTS mounting upgrade available for the Philips M2740A C02 Cart.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
Features
Avalon CTS Mounting upgrade for M2740... || 1
Avalon CTS Mounting upgrade for M2740A C02 Cart*

Avalon CTS Mounting upgrade for M2740A C02 Cart*

M2740A U01 Avalon CTS kit for M2740A C02 Cart Kit** includes: Mounting solution, power distribution for Avalon CTS and Fetal Monitor.
  • *Not included Avalon CTS Interface Cable rear connection
  • **Not included Avalon CTS Interface Cable front connection