Philips Monitor Mounting Solutions

IntelliVue MP2/X2 Philips Universal Docking Station

Mounting solution

Learn more about the available Universal Docking Station option.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
Features
M8040A # A03: Philips Universal Docki... || 1
M8040A # A03: Philips Universal Docking Station

M8040A # A03: Philips Universal Docking Station

Universal Docking Station to mount the 865297 Battery Extension with the MP2, X2 or MMS, with or without the M3012A, M3014A, M3015A/B measurement extensions.