Philips Monitor Mounting Solutions

IntelliVue MP2/X2 Philips Universal Clamp

Mounting solution

Learn more about the available Universal Clamp option.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
Features
M8040A #C05 Philips Universal Clamp M... || 1
M8040A #C05 Philips Universal Clamp Mounting Kit

M8040A #C05 Philips Universal Clamp Mounting Kit

M8040A #C05 Universal Clamp Mounting Kit Includes: Universal Clamp.