IntelliVue MP2/X2 Philips Roll Stand Mount Mounting solution

IntelliVue MP2/X2 Philips Roll Stand Mount

Mounting solution

Learn more about the options available to mount the IntelliVue MP2 patient monitor on a roll stand.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*