Philips Monitor Mounting Solutions

IntelliVue MP2/X2 Philips Pole Mount

Mounting solution

Learn more about the options available to mount the IntelliVue MP2/X2 patient monitor on a Mounting Plate.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
Features
Philips IntelliVue MP2/X2 Mounting Pl... || 1
Philips IntelliVue MP2/X2 Mounting Plate Kit

Philips IntelliVue MP2/X2 Mounting Plate Kit

M8040A #A01 Philips Mounting Plate Kit Includes: Mounting Plate.
Philips IntelliVue MP2/X2 Mounting Pl... || 1
Philips IntelliVue MP2/X2 Mounting Plate with Universal Clamp Kit

Philips IntelliVue MP2/X2 Mounting Plate with Universal Clamp Kit

M8040A #A02 Philips Mounting Plate with Universal Clamp Kit Includes: Mounting Plate; Universal; Screws M4x16.