Philips Monitor Mounting Solutions

IntelliVue MP40/MP50 Datex-Ohmeda Aestiva Anesthesia Machine

Mounting solution

Learn more about the options available to mount the IntelliVue MP40/50 patient monitoring system on a Datex-Ohmeda Aestiva Anesthesia Machine.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
Features
IntelliVue MP40/50: Datex-Ohmeda Aest... || 1
IntelliVue MP40/50: Datex-Ohmeda Aestiva Mounting Kit

IntelliVue MP40/50: Datex-Ohmeda Aestiva Mounting Kit

GCX P/N: DX-0024-96 Kit Includes: Top Shelf Base Plate with Camlock rails; Pivoting Vent Arm Monitor Mount; Mounting Adapter.

Contact information:

GCX Corporation
3875 Cypress Drive
Petaluma, CA 94954
Email: sales@gcx.com
URL: http://www.gcx.com/philips
Ph: 707.773.1100, 800.228.2555
Fax 707.773.1180