Philips Monitor Mounting Solutions

IntelliVue MP40/ MP50 GCX Rail Mount

Mounting solution

Learn more about the options available to mount a 10 x 25 mm horizontal rail to a wall surface or a GCX channel.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
Features
Wall Mount Rail || 1
Wall Mount Rail

Wall Mount Rail

GCX P/N: AG-0018-89: Mounts directly to a wall surface; 10 x 25 mm rail profile; 30 lb / 13.6 Kg weight limit.*
10 x 25 mm Rail for GCX Channel || 1
10 x 25 mm Rail for GCX Channel

10 x 25 mm Rail for GCX Channel

GCX P/N: AG-0018-88 Kit Includes: Installs into any GCX Channel; 10 x 25 mm rail profile; 30 lb / 13.6 Kg weight limit.**

Contact information:

GCX Corporation
3875 Cypress Drive
Petaluma, CA 94954
Email: sales@gcx.com
URL: http://www.gcx.com/philips
Ph: 707.773.1100, 800.228.2555
Fax 707.773.1180