Philips Monitor Mounting Solutions

IntelliVue MP40 and MP50 Philips Fix Wall Clamp Mount

Mounting solution

Learn more about fix wall clamp mount available for Philips IntelliVue MP40/MP50.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
Features
M8040A C53*: Fix Wall Clamp Mount || 1
M8040A C53*: Fix Wall Clamp Mount

M8040A C53*: Fix Wall Clamp Mount

M8040A C53*: Fix Wall Clamp Mount; fix wall mount kit does not include Table top mount.
  • *Secure anchorage to the wall surface is the responsibility of the installer.