L12-5 50 mm

Linear array transducer

Tìm sản phẩm tương tự

Learn more about the Philips L12-5 50 mm linear array transducer in the specification table below.

Đặc điểm
Technology: - || KBA1

Technology: -

Technology: -
Number of elements: 256 || KBA1

Number of elements: 256

Number of elements: 256
Frequency range: 12-5 MHz || KBA1

Frequency range: 12-5 MHz

Frequency range: 12-5 MHz