D2cwc CW

Non-imaging transducer

Tìm sản phẩm tương tự

Learn more about the Philips D2cwc CW non-imaging transducer in the specification table below.

Đặc điểm
Technology: - || KBA1

Technology: -

Technology: -
Number of elements: - || KBA1

Number of elements: -

Number of elements: -
Frequency range: - || KBA1

Frequency range: -

Frequency range: -