ST80i Stress Testing System

Stress testing system

Product number:

860343

Philips ST80i Stress Testing System opens up new paths for productivity & decision-making. Its wireless design, bi-directional connectivity, and advanced decision-making support tools enhance data review, patient care, and efficiency.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*