CX50 - DS Refurbished Ultrasound Machine

CX50 - DS

Refurbished Ultrasound Machine

Now you don’t have to sacrifice performance for portability. Premium capabilities are integrated into the CX50 CompactXtreme ultrasound system for big system performance everywhere you need it.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
*