HD11 XE

Ultrasound system

Product number:

795054

Ready to expand with your clinical needs, the HD11 XE is a complete, digital imaging system that delivers high-definition imaging and ease-of-use in a compact, and reliable package.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*