Ultrasound

iE33 xMATRIX

Ultrasound system

Product number:

795052

Combining exceptional 2D and Live 3D image clarity in the same transducer and a host of easy-to-use tools, the iE33 xMATRIX echo system addresses the clinical needs of managing patients with cardiac disease.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*